§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę Goniec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Instalatorów 7 B, zwaną dalej Zleceniobiorcą przewozu przesyłek w obrocie krajowym i międzynarodowym.

2. Goniec Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz podmiotów fizycznych i prawnych.

§2. Definicje

Cennik – wykaz kategorii cenowych usług świadczonych przez GONIEC Sp. z o.o.

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. List przewozowy (LP) – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usługi transportowej
 3. Zleceniodawca – odpowiednio: Nadawca, Odbiorca lub inna osoba fizyczna bądź prawna zlecająca usługę
 4. Przewoźnik – przedsiębiorca zajmujący się przewozem przesyłek, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa
 5. Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy
 6. Odbiorca – podmiot wskazany w dokumencie LP, który jest odbiorcą przesyłki od Nadawcy
 7. Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu, opakowane w sposób zgodny z regulaminem
 8. Przesyłka – rzeczy przyjęte przez Goniec Sp. z o.o. do przewozu i dostarczenia na podstawie LP od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy
 9. Przewóz Przesyłek – świadczone przez Goniec Sp. z o.o. usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu Przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr. 50, poz.601. z późn. Zm.) nie stanowiące Usługi Pocztowej
 10. Regulamin – niniejszy regulamin

§3. Zawarcie i warunki umowy o świadczenie usługi.

Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje poprzez podpisanie przez Nadawcę LP. Stanowi to dowód zapoznania się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Cennika, których wszystkie postanowienia od tego momentu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

1. Przesyłka jest odbierana od Nadawcy po zgłoszeniu telefonicznym, lub drogą elektroniczną i jest ona dostarczana do adresata:

 • W serwisie lokalnym – tego samego dnia. Maksymalny czas doręczenia przesyłki nie przekracza w takim wypadku trzech godzin od chwili odbioru Przesyłki. Przesyłki do miast przyległych doręczane są maksymalnie w ciągu czterech godzin od chwili odbioru.
 • W serwisie krajowym – następnego dnia powszechnego do godziny 16:00 lub według indywidualnych ustaleń.
 • W serwisie międzynarodowym – termin ustalony jest po konsultacji z przedstawicielem firmy Goniec Sp. z o.o.

2. Przesyłka jest dostarczana adresatowi do rąk własnych. W przypadku gdy adresatem jest jednostka prawna lub osoba nie posiadająca osobowości prawnej wówczas przesyłka zostawiana jest za pokwitowaniem odbioru w kancelarii lub innej tego typu komórce.

3. W przypadku gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy ( za dodatkową opłatą, w wysokości 100% wartości zlecenia)

4. W przypadku nie obecności adresata w czasie doręczania przesyłki jest ona awizowana, dostarczana w terminie późniejszym lub zwracana Nadawcy w zależności od podjętej przez Zleceniodawcę decyzji.


§4. Zasady prawidłowego przygotowania przesyłek do przewozu

1. Nadawca jest zobowiązany przekazać Przesyłkę Zleceniobiorcy w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport oraz doręczenie w stanie nie pogorszonym (bez ubytków i uszkodzeń).

2. Przesyłki wymagające odpowiedniego opakowania ze względu na swoje właściwości Nadawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno być:

 • szczelnie zamknięte i zabezpieczone dodatkowymi środkami takimi jak np. taśma klejąca
 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów
 • być odpowiednio opisane jeżeli wymagają tego właściwości Przesyłki np. “Uwaga szkło”
 • opakowanie przesyłki nie może zawierać elementów mogących uszkodzić jej zawartość lub zawartość innych przesyłek.
 • opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy

3. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach Goniec Sp. z o.o. może zażądać od Nadawcy przed przyjęciem przesyłki do przewozu jej otwarcia w celu sprawdzenia czy rzeczywista zawartość zgadza się z deklarowaną oraz czy Przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług kurierskich.

§5. Wyłączenia z przewozu

GONIEC Sp. z o.o. nie przyjmuje do przewozu Przesyłek zawierających:

 • towary i materiały niebezpieczne, łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, broń i amunicję, narkotyki, rośliny, zwierzęta, szczątki ludzkie lub zwierzęce, żywność, napoje alkoholowe, dzieła sztuki i antyki, kamienie szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty; inne towary, których przewóz jest zakazany z mocy obowiązujących przepisów prawa.

GONIEC Sp. z o.o. może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:

 • niemożność jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
 • niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§6. Nadanie przesyłki

 1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie LP.
 2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w LP.
 3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając LP, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Goniec Sp. z o.o. usług Przewozu Przesyłek.
 4. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na LP adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, oraz numer telefonu do Odbiorcy.
 5. Przyjęcie przez Goniec Sp. z o.o. Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
 6. Zleceniobiorca w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
 7. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach Zleceniobiorca może zażądać od Nadawcy przed przyjęciem przesyłki do przewozu jej otwarcia w celu sprawdzenia czy rzeczywista zawartość zgadza się z deklarowaną oraz czy przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług kurierskich.
 8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę niniejszego paragrafu firmie Goniec Sp. z o.o. przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi.
 9. Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia Przesyłki do przewozu w następujących warunkach:
 • kiedy istnieje czasoprzestrzenna niemożność wykonania usługi,
 • kiedy stwierdzi, iż deklaracja zawartości przesyłki lub jej wagi nie jest zgodna ze stanem faktycznym lub kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie takiej niezgodności,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • przesyłek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi kurierskiej przy użyciu posiadanych przez Zleceniobiorcę środków i urządzeń transportowych,
 • zaistnienia innych przyczyn wskazanych w ustawie Prawo Pocztowe z dnia 12.06.2003 (DZ.U. Nr 130 poz. 1188).

§7. Cennik

 1. Opłata za wykonane usługi odbywa się na podstawie faktury VAT. Terminy i forma zapłaty są ustalane w każdym przypadku indywidualnie ze Zleceniodawcą w zależności od rodzaju usługi (jednorazowa, wielokrotna itd.). Zleceniodawca ma prawo żądać aktualnego cennika lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 2. Każda Przesyłka ubezpieczona jest do kwoty 1 000,00 zł W przypadku nie zawarcia umowy o doubezpieczeniu przesyłki, w momencie uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki, Zleceniobiorca odpowiada do kwoty 1 000,00 zł. Dodatkowe ubezpieczenie do 100.000 zł wynosi 0,5 % kwoty ubezpieczenia.

§8. Odpowiedzialność

GONIEC Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Zleceniodawcę, takie jak: utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

1. GONIEC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności i utracone korzyści, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi powstały, w szczególności:

 • Z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, lub osoby trzeciej działającej na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy znajdującej się na terenie zakładów i pomagającej w rozładunku, załadunku lub rozmieszczeniu przesyłek.
 • Z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia.
 • Wskutek działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, warunki pogodowe, strajki, blokady dróg lub inne nieprzewidziane, niezależne od firmy Goniec Sp. z o.o. zdarzenia.
 • Z nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które Goniec Sp. z o.o. zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczenia.
 • Z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki (Przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy
 • Z niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki (Przesyłki)
 • Ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych i ich właściwości.

§9. Postępowanie reklamacyjne

Za utratę Przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość Przesyłki.

1. Za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy.

2. Za uszkodzenie zawartości Przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez Zleceniodawcę, adresata lub osoby trzecie.

4. Zleceniobiorca odpowiada za przestrzeganie tajemnicy pocztowej, która obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług lub korzystania z tych usług.

5. Usługę uznaje się za nienależycie wykonaną, jeśli z winy Zleceniobiorcy nastąpiło:

 • opóźnienie w doręczeniu Przesyłki,
 • ubytek lub uszkodzenie Przesyłki.

6. Usługę uznaje się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki przez Zleceniobiorcę.

7. Przesyłkę niedoręczoną uznaje się za utraconą po upływie 14 dni od dnia jej nadania.

8. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, do wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) wypłaca Zleceniobiorca, a powyżej tej kwoty właściwa instytucja ubezpieczeniowa.

§10. Reklamacje

Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, tj. opóźnieniem w jej doręczeniu, utratą, uszkodzeniem czy zagubieniem są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@goniec.waw.pl Roszczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżenia z wyjątkiem roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Zleceniobiorcy przez adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

Wszelkie roszczenia przeciwko Goniec Sp. z o.o. muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty Przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 21 dni od dnia, kiedy Przesyłka, bądź została oddana do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania Przesyłki, bądź powinna zostać oddana do dyspozycji takiej osoby. Ponadto, roszczenia z tytułu świadczenia usług przedawniają się z upływem jednego roku. Termin, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na prawa jakie przysługują Nadawcy zgodnie z Przepisami Konwencyjnymi lub innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje następującym podmiotom:

 • Zleceniodawcy,
 • Odbiorcy (adresatowi przesyłki) – w przypadku, kiedy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz przysługującego mu prawa do dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka zostanie doręczona Odbiorcy.

2. Reklamacja nie będzie rozpoznawana, jeżeli:

 • została zgłoszona lub uzupełniona po upływie terminu wymienionego w §10 ust. 6,
 • jest nieścisła lub niekompletna,
 • została wniesiona przez osobę nieuprawnioną.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • nazwę lub imię i nazwisko osoby występującej z reklamacją,
 • tytuł reklamacji,
 • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych,
 • potwierdzenie nadania Przesyłki (LP),
 • kwotę roszczenia reklamacyjnego,
 • dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewóz Przesyłki,
 • wykaz załączników do reklamacji,
 • podpis osoby składającej reklamację.

4. W sytuacji, kiedy zgłoszenie reklamacyjne nie spełnia warunków określonych w §6 ust. 4 niniejszego Regulaminu Zleceniobiorca informuje o brakach osobę wnoszącą reklamację i wzywa do ich uzupełnienia poprzez uściślenie lub uzupełnienie dokumentów reklamacyjnych.

5. Uzupełnienie reklamacji powinno nastąpić, pod rygorem jej utraty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania do jej uzupełnienia.

6. Reklamacja jest rozpoznawana i rozstrzygana w terminie 14 dni, licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.

7. Biuro Zleceniobiorcy powiadamia osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

8. Reklamacja może zostać uznana w całości lub w części albo może zostać oddalona.

9. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiera:

 • uzasadnienie sposobu rozpatrzenia reklamacji,
 • ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.

10. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot dochodzonych w trybie reklamacji – przed jej rozpatrzeniem – z aktualnymi, przeszłymi lub przyszłymi należnościami wobec Zleceniobiorcy.

11. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.

12. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo Pocztowe przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki.

13. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej po upływie terminu określonego w §10ust. 11.

§11. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin, Cennik są dostępne w przedstawicielstwach Goniec Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej z firmą Goniec Sp. z o.o.
 3. Zmiany w Regulaminie mogą być przyczyną rozwiązania umowy
 4. Goniec Sp. z o.o. zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach regulaminu na 30 dni przed wejściem w życie takich zmian.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki Zleceniobiorcy.
 6. Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez Sądy powszechne w Rzeczypospolitej.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014.